• Drukuj
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. świadczenia wychowawczego.
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
(nazwa stanowiska pracy)
 
1.Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Liw z siedzibą w Węgrowie
ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów
 
2.Wymagania niezbędne na stanowisku:
1)spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.;
2)wykształcenie wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze;
3)znajomość specjalistyczna: znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kodeksu postępowania administracyjnego.
 
3.Wymagania dodatkowe:
1)znajomość programów komputerowych (Windows, Pakiet MS Office), mile widziana znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych SYGNITY;
2)doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
3)umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy;
4)umiejętność pracy w zespole;
5)komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność
 
4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami przyjmowanie wniosków i dokumentów;
2)rozpatrywanie wniosków;
3)przygotowywanie decyzji administracyjnych;
4)sporządzanie list wypłat;
5)sporządzanie sprawozdawczości;
6)zakładanie akt osobowych świadczeniobiorców;
7)przygotowywanie korespondencji do instytucji zewnętrznych;
8)wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
9)archiwizacja dokumentów.
 
5.Warunki pracy:
1)praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
2)zatrudnienie od dnia 1 kwietnia 2016 roku;
3)stanowisko związane z praca biurową przy komputerze w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie.
 
6.Wymagane dokumenty:
1)życiorys – curriculum vitae;
2)list motywacyjny;
3)kserokopia świadectw pracy;
4)kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5)kserokopia dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje;
6)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
7)oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
8)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku;
9)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”).
10)osoby zamierzające skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są zobowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
7.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia o naborze, w jednostce jest niższy niż 6%.
 
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów, pokój nr 10, albo listownie na adres Ośrodka z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko podinspektor ds. świadczenia wychowawczego” w terminie do dnia 4 marca 2016 roku do godziny 1600.
   Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie do Ośrodka nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Liw oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.
 
Węgrów, dnia 22 lutego 2016 r.
/-/ Kierownik GOPS Monika Dejneka