• Drukuj

GOPS.262.1.2016.

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 28 września 2016 roku

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie.

zaprasza do złożenia ofert na:

dostawę węgla opałowego w sezonie grzewczym 2016/2017 dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- rodzaj węgla: orzecho-kostka, kaloryczność nie mniej niż 26kj/kg;

- ilość: 0,5 tony dla jednej osoby wskazanej w decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek z dowozem do miejsca zamieszkania;

- zapotrzebowanie na węgiel opałowy w sezonie grzewczym – ok. 40 ton.

 

  1. Termin realizacji zamówienia:

od 12 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.

 

Ofertę z dopiskiem „Oferta na dostawę węgla opałowego w sezonie grzewczym 2016/2017 dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie. Nie otwierać przed godziną 10.00 dnia 7 października 2016 r.” należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub listownie na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie

ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów

 

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 7 października 2016 r. do godziny 10.00.

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Monika Dejneka – kierownik GOPS Liw z/s w Węgrowie, tel. 25 792 28 05.

 

Data i podpis Wnioskodawcy

Dodatkowe informacje dla Wykonawcy:

  1. Oferty składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

  2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 Do pobrania:  Zapytanie ofertowe z formularzem odpowiedzi.