• Drukuj

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie informuje, że:

1.    Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów.

2.    Inspektorem danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie jest Arkadiusz Roguski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

3.    Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z przepisów prawa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie przetwarza dane osobowe na podstawie:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.),
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017r., poz. 1851 ze zm.),
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.),
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2017 r poz. 2092 ze zm.),
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.)
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952. ze zm.),
- ustawy z dnia 12 marca 2014 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.),
- ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.),
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061),
- ustawy  z dnia 19 sierpnia 1944 r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r poz.882 ze zm.).

4.    Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie może pozyskiwać dane osobowe od podmiotów zobowiązanych przepisami prawa do udzielenia informacji na żądanie tut. Ośrodka.

6.    Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie.

7.    Posiada Pani / Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

8.    Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9.    Podanie danych jest niezbędne do wydania decyzji administracyjnej i innych czynności niewymagających wydania decyzji administracyjnej.