Zapytanie ofertowe - usługa schronienia dla osób bezdomnych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

 

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego: 

 

 Węgrów, dnia 21.11.2018 r.

GOPS.271.2.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Gminy Liw.

CPV:85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie

ul. Mickiewicza 2

07-100 Węgrów

Tel.:  25 792 28 05

2. Tryb udzielenie zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2018 r. poz.1986) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Liw oraz innym osobom w uzasadnionych przypadkach.

3.2.  Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia:

 1. całodobowe schronienie z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
 2. wyżywienie w formie trzech posiłków dziennie w tym jednego gorącego,
 3. środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,
 4. umożliwienie skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienie prania i suszenia odzieży).
 5. zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany.
 6. pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
 7. zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,
 8. opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.

Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez Wykonawców placówkach był zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896)

3.3  Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt 3.1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni, a także na podstawie decyzji administracyjnej o udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, którą wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie. Decyzja administracyjna wydawana jest w trybie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

3.4. Z wybranym Wykonawcą Gmina Liw podpisze porozumienie określające prawa i obowiązki stron porozumienia, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

4. Termin realizacji zamówienia:

4.1.  W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność wykonania ww. usługi.

4.2.  Wykonawca związany jest ofertą od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018r.

5. Kryteria oceny oferty: cena- 100%, tj.  zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę za dzień usługi - cały zakres usług koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Istotne warunki zamówienia:

6.1 Wymagania niezbędne:

a) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo  Wojewodę.

b) wymagania dotyczące lokalu schroniska: na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896)

6.2 Wymagane dokumenty:

a) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.

b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

c)   w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

d) pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

e)   statut.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wypełniony formularz „Oferta” oraz „Oświadczenie”, według wzoru określonego w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 29 listopada 2018 r., do godz. 14:00 drogą pocztową lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na schronienie dla osób bezdomnych”. Liczy się data wpływu do Ośrodka.

9. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od daty określającej termin składania ofert.

10. Informacja dotycząca wynagrodzenia:

Zamawiający zapłaci należność za faktycznie udzieloną pomoc tj. ilości dni faktycznego pobytu danej osoby w schronisku przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku (faktury) wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca na wskazany na nim rachunek.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:

 1. przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.
 2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

 1. nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 2. wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

Monika Dejneka tel. 25 792 28 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Załącznik nr 1 - oferta         

 

Załącznik nr 2 - oświadczenie