Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie przypomina rodzicom, że w tym roku nie muszą się martwić o dodatek „500+”. Kolejne wnioski nie będą potrzebne, gdyż świadczenia zostały przyznane do maja 2021 roku (należy składać wnioski tylko na dzieci nowonarodzone).

O świadczenie na kolejny okres (tj. od czerwca 2021   r. do 31 maja 2022 r.) będzie można ubiegać się składając wniosek drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r., a w wersji papierowej od 1 kwietnia 2021 r.

 Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start przyjmowane będą od 1 lipca w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia w wersji papierowej.

Wnioski (papierowe) będą wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie.

Przypominamy, że podstawą ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą dochody rodziny osiągnięte w 2019 roku oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, uprawniające do:

· zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł lub w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 764,00 zł;

· świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł (podwyższenie kryterium od nowego okresu świadczeniowego)

 Ze względu na stan epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19,w sprawie uzyskania szczegółowych informacji dotyczących świadczeń prosimy, o kontakt głównie drogą telefoniczną pod nr tel. 25 792 28 05

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego.

Węgrów, 10 lutego 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego.

 

Miejsce zatrudnienia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie

ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

 

WYMAGANIA:

1.        Obywatelstwo polskie.

2.        Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

3.        Niekaralność.

4.        Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

5.        Nieposzlakowana opinia.

6.        Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(Dz.U. z 2018 r. poz. 1508  ze zm. ) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

1)   posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2)   ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

3)   do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

4)   ukończone przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,

5)   ukończone do dnia 31 października 2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,

6)   rozpoczęte przed  1 maja 2004 r. studnia wyższe licencjacie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie informuje, że:

1.    Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów.

2.    Inspektorem danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie jest Arkadiusz Roguski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

3.    Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z przepisów prawa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie przetwarza dane osobowe na podstawie:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.),
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017r., poz. 1851 ze zm.),
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.),
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2017 r poz. 2092 ze zm.),
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.)
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952. ze zm.),
- ustawy z dnia 12 marca 2014 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.),
- ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.),
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061),
- ustawy  z dnia 19 sierpnia 1944 r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r poz.882 ze zm.).

4.    Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie może pozyskiwać dane osobowe od podmiotów zobowiązanych przepisami prawa do udzielenia informacji na żądanie tut. Ośrodka.

6.    Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie.

7.    Posiada Pani / Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

8.    Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9.    Podanie danych jest niezbędne do wydania decyzji administracyjnej i innych czynności niewymagających wydania decyzji administracyjnej.

 


 

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Za_zyciemOd 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w opracowanym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Informatorze.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością


 

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę węgla opałowego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie.

GOPS. 262.1.2017.

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 28 września 2017 roku

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę węgla opałowego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej Li z/s w Węgrowie.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- rodzaj węgla: orzecho-kostka, kaloryczność nie mniej niż 26kj/kg;

- ilość: 0,5 tony dla jednej osoby wskazanej w decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek z dowozem do miejsca zamieszkania;

-zapotrzebowanie na węgiel opałowy w sezonie grzewczym – ok 40 ton.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

od 16 października 2017 r. do 31 marca 2017 r.

 

Ofertę z dopiskiem „Oferta na dostawę węgla opałowego w sezonie grzewczym 2017/2018 dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie. Nie otwierać przed godziną 10.00 dnia 10 października 2017 r.” należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub listownie na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie

ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów

 

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 10 października 2017 r. do godziny 10.00.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Monika Dejneka – kierownik GOPS Liw z/s w Węgrowie, tel. 25 792 28 05

 

Dodatkowe informacje dla Wykonawcy:

 1. Oferty składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe 

             

  

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę węgla opałowego w sezonie grzewczym 2016/2017

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie informuje, że na zapytanie ofertowe na dostawę węgla opałowego w sezonie grzewczym 2016/2017 dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie wpłynęły trzy oferty:

• Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ROLMLECZ” w Węgrowie,

• Skład Opału i Materiałów Budowlanych T&M Sobianek w Parczewie,

• PHU Borek, Mark Borkowski w Drgicz.

  

   Biorąc pod uwagę wysokość ceny ofert informujemy, że dostawę węgla opałowego w sezonie grzewczym 2016/2017 dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie zorganizuje firma Skład Opału i Materiałów Budowlanych T&M Sobianek w Parczewie.

  

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę węgla opałowego w sezonie grzewczym 2016/2017 dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie (2)

GOPS.262.1.2016.

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 28 września 2016 roku

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie.

zaprasza do złożenia ofert na:

dostawę węgla opałowego w sezonie grzewczym 2016/2017 dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- rodzaj węgla: orzecho-kostka, kaloryczność nie mniej niż 26kj/kg;

- ilość: 0,5 tony dla jednej osoby wskazanej w decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek z dowozem do miejsca zamieszkania;

- zapotrzebowanie na węgiel opałowy w sezonie grzewczym – ok. 40 ton.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

od 12 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.

 

Ofertę z dopiskiem „Oferta na dostawę węgla opałowego w sezonie grzewczym 2016/2017 dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie. Nie otwierać przed godziną 10.00 dnia 7 października 2016 r.” należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub listownie na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie

ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów

 

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 7 października 2016 r. do godziny 10.00.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Monika Dejneka – kierownik GOPS Liw z/s w Węgrowie, tel. 25 792 28 05.

 

Data i podpis Wnioskodawcy

Dodatkowe informacje dla Wykonawcy:

 1. Oferty składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 Do pobrania:  Zapytanie ofertowe z formularzem odpowiedzi.

  

 

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego.

500+Wnioski o świadczenie wychowawcze wydawane są i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie w budynku Urzędu Gminy Liw, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 
 
 
 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie.

   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Jolanta Łukasiak, zam. Liw.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Jolanta Łukasiak uzyskała w sumie największą ilość punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. 

Kierownik GOPS 

/-/Monika Dejneka

Kolejny etap rekrutacji na tanowisko urzędnicze – podinspektor ds. świadczenia wychowawczego.

W dniu 14 marca 2016 r. odbył się pisemny test dla kandydatów na stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie. Test napisało 24 kandydatów.

Z testu można było uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Trzy osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów: 23,5 pkt, 23 pkt i 21,5 pkt zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 17 marca 2016 r.

Kierownik GOPS

/-/Monika Dejneka