Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego.

Węgrów, 10 lutego 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego.

 

Miejsce zatrudnienia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie

ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

 

WYMAGANIA:

1.        Obywatelstwo polskie.

2.        Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

3.        Niekaralność.

4.        Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

5.        Nieposzlakowana opinia.

6.        Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(Dz.U. z 2018 r. poz. 1508  ze zm. ) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

1)   posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2)   ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

3)   do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

4)   ukończone przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,

5)   ukończone do dnia 31 października 2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,

6)   rozpoczęte przed  1 maja 2004 r. studnia wyższe licencjacie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

1.    Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:

1)      o pomocy społecznej,

2)      o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3)      o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

4)      innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej,

5)      kodeksu postępowania administracyjnego,

6)      o ochronie danych osobowych,

2.  Umiejętność pracy w zespole,

3.  Umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność,

4.  Umiejętność dobrej organizacji pracy,

5.  Doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

6.  Dokładność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność.

7.  Prawo jazdy kat. B.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy  społecznej.

2.    Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych.

3.    Świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

4.    Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej.

5.    Opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym.

6.    Koordynacja grup roboczych z zakresu przeciwdziałania przemocy.

7.    Realizacja zadań wynikających z odrębnych przepisów zawierających delegację dla  pracowników socjalnych.

8.    Prowadzenie dokumentacji  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.    Obsługa systemu POMOST.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

1.    List motywacyjny.

2.    Życiorys (CV).

3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia.

4.    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

5.    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

7.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

8.    Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

 Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: 

1)      wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy(załącznik nr 1)

2)      podpisana klauzula informacyjna (załącznik nr 2)

 

 INFORMACJE DODATKOWE:

Informacje na temat naboru na ww. stanowisko można uzyskać pod nr tel. 25 792 28 05

Aplikacje, które wpłyną po niżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty pocztą wiążącym terminem jest data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie, a nie data nadania. Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANI DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składa w terminie do 26 lutego 2020 r. do godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów, w zaklejonych kopertach oraz umieszczonym na kopercie napisem:

 „ Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie’’

lub przesłać listem poleconym na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów.

INNE INFORMACJE:

1.    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

2.    Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

1)   pierwszy etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów,

2)   drugi etap – komisja konkursowa przeprowadzi indywidualną rozmowę z kandydatem. Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu, o terminie i miejscu rozmowy zostaną  powiadomieni indywidualnie.

3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP www.liw.pl

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Liw z/s w Węgrowie

Monika Dejneka

 

Załącznik 1 -  Kwestionariusz osobowy

Załącznik 2 -  Dane osobowe – klauzula informacyjna