Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ LIW Z/S W WĘGROWIE

ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów

zatrudni ASYSTENTA RODZINY

I. Wymagania niezbędne:

1. Asystentem rodziny może być osoba, która:

1)      posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2)      nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3)      wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2010 r. nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

2.    Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 19, udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.

3.    Plan pracy z rodziną, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty.
 

III. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 3. Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 4. Kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy
 5. Kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie 
  w pracy z dziećmi lub rodziną
 6. Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu 
  w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne 
  przestępstwa skarbowe
 7. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej 
  oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
 8. Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, 
  gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego 
  lub zatwierdzonego przez sąd.
 9. Podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 
  o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm."


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2, pokój nr 10 lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie; 07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do dnia 19 lutego 2016 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25) 7922805 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

 Kierownik GOPS

Monika Dejneka