Fundusz alimentacyjny

  • Drukuj

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r. 

Osobom, które złożą wnioski do 31 sierpnia 2017 r., wypłata świadczenia wychowawczego w kolejnym okresie zasiłkowym nastąpi do 30 października 2017 r.

Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 złotych.

Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

  • W bieżącym okresie świadczeniowym 2016/2017 trwającym od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku uwzględnia się dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2015.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia,
  • gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • zawarła związek małżeński.