Statut GOPS Liw

Załącznik
do Uchwały Nr XXXII/227/05
Rady Gminy w Liwie
z dnia 30 grudnia 2005r.

 

STATUT 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w LIWIE.


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§1

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liwie, zwanego dalej „Ośrodkiem", określa formę prawną., organizacyjną oraz zasady jego funkcjonowania.

§2

Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy, nie posiadającą osobowości prawnej.

§3

Ośrodek prowadzi działalność na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:
1)    Uchwały Rady Gminy w Liwie Nr XII/84/95 z dnia 12 września 1995r. w sprawie
powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liwie.
2)    Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, póz .593
z późn. zmianami).
3)    Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142,poz.l591, z późn. zmianami).
4)    Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, póz. 2255 z
późn. zmianami).
5)    Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz.732)
6)    Niniejszego Statutu uchwalonego przez Radę Gminy.

§4

Siedziba Ośrodka mieści się w Urzędzie Gminy Liw.

§5

Terenem działania Ośrodka jest Gmina Liw.

ROZDZIAŁ II

CELE I DZIAŁANIA OŚRODKA ORAZ ICH REALIZACJA

§6

Celem działania Ośrodka jest rozpoznanie, analiza i ocena potrzeb jednostki, grup i środowisk, organizowanie i realizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, aktywizacja środowiska lokalnego, a także inspirowanie innych sił społecznych działających w sferze pomocy społecznej.

§7

1.    Ośrodek na podstawie ustawy o pomocy społecznej wykonuje zadania własne gminy i zlecone gminie:
a) W zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym, do których należy:
1)    sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
2)    udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym
3)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
4)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
5)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego,
6)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i
możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
7)    przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
8)    opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z
zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie
zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
9)    prowadzenie pracy socjalnej,
10)    organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
11)    prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
12)    tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
13)    prowadzenie dożywiania dzieci,
14)    sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
15)    kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu,
16)    prowadzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Mazowieckiemu
b)    W zakresie zadań własnych gminy:
1)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
2)    przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
pożyczek oraz pomocy w naturze,
3)    prowadzenie i zapewnienie miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
4)    podejmowanie innych zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizowanie programów osłonowych.
c)    W zakresie zadań zleconych :
1)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2)    opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3)    organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną;
5)    prowadzenie i rozwijanie infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi;
6)    realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających
na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia.
2.    Na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych:
1)    przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami,
2)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych,
3)    przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych.
3.    Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej:
1)    przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych,
2)    prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w pkt. l lit.c, 2 i 3 zapewnia budżet państwa.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA

§8

1.    Ośrodkiem kieruje kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
2.    Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy
3.    Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy.
4.    Wynagrodzenie kierownika Ośrodka ustala Wójt Gminy.
5.    Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej
6.    Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka.
7.    Wynagrodzenia pozostałych pracowników ustala kierownik Ośrodka.
8.    Status prawny pracowników Ośrodka określają przepisy o pracownikach
samorządowych.
9.    Ośrodek jest dla zatrudnionych w nim pracowników zakładem pracy w rozumieniu
kodeksu pracy.
10.    Szczegółową organizację pracy Ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka
opracowany przez kierownika a zatwierdzony przez Wójta Gminy.
11.    Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.

ROZDZIAŁ VI

FINANSOWANIE OŚRODKA

§10

1.    Środki finansowe na realizację zadań własnych gminy zapewnia Gmina.
2.    Środki finansowe na realizację zadań zleconych zapewnia Wojewoda Mazowiecki.
3.    Ośrodek realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan finansowy zawarty w budżecie
gminy.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§11

Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.