Liwskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiebiorczości oraz Aktywizacji Społeczności Lokalnej

  • Drukuj

Liwskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiebiorczości oraz Aktywizacji Społeczności Lokalnej powstało w grudniu 2002r.

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes - Ilona Gotowicka  
Za-ca Prezesa - Kinga Jaszczur  
Skarbnik - Jolanta Łukasiak 

Adres:
Ruchna 73, 07-100 Węgrów

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania zgodnie ze Statutem.Głównym celem naszej organizacji jest aktywizacja społeczności lokalnej Gminy Liw. Gmina nasza jest Gminą wiejską, wiele rodzin znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, bytowej, rodzinnej. Chcemy aby mieszkańcy Gminy integrowali się i podejmowali działania na rzecz swoich społeczności, aby wszystkim żyło się lepiej. Swoje cele realizujemy poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób starszych.Pomagamy w organizowaniu świetlic wiejskich oraz innych miejsc, w których może spotykać się lokalna społeczność.Współpracujemy z młodzieżą, organizacjami pozarządowymi, Caritas Oddział Starawieś, Szkołami Podstawowymi, Gimnazjum, Urzędem Gminy, Radnymi, Sołtysami, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Ośrodkiem Pomocy.

Bierzemy udział w konkursach ogłaszanych przez Fundacje, Wojewodę Mazowieckiego oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Od 2003 r.napisano 15 wniosków. Na 9 wniosków otrzymaliśmy dotację o łącznej kwocie 43420 zł. Wspieramy działalność Wiejskiej świetlicy dla dzieci i młodzieży w Popielowie, wspomagamy działania młodzieży ze Starejwsi, Ruchny i Popielowa, gdzie powstają boiska sportowe. Byliśmy inicjatorami utworzenia klubu Seniora "Aktywni" w Starejwsi. Pragniemy aby w każdej wsi były miejsca spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym kierunku będą skierowane nasze dalsze działania.Środki finansowe i materialne pozyskujemy od sponsorów lub pochodzą z dotacji, członkowie Stowarzyszenia są wolontariuszami.

Osoby zainteresowane naszą działalnością bądż udzieleniem wsparcia prosimy o kontakt:
Ilona Gotowicka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiweicza 2, 07-100 Węgrów

Nr konta 14 1020 4476 0000 8002 0078 8075
PKO BP Spółka Akcyjna Oddział I w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 2, 07-100 Węgrów