Załatw sprawę

Praca socjalna, to zgodnie z art. 6 p.12 ustawy o pomocy społecznej: działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Pracownicy socjalni GOPS pomagają więc w wielu codziennych i niecodziennych sytuacjach, jakie doświadczają osoby przychodzące do ośrodka. 

Do pracowników socjalnych można się zwracać, aby:

 • uzyskać pomoc materialną dla osób i rodzin, zgodnie z obowiązującymi kryteriami określonymi ustawą o pomocy społecznej,
 • uzyskać pomoc materialną dla osób, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej, czy zdarzenia losowego,
 • zgłosić konieczność sprawowania usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
 • uzyskać skierowanie na gorący posiłek dla osób, które nie są w stanie zapewnić tego sobie własnym staraniem,
 • wszcząć postępowanie w celu uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej,
 • uzyskać miejsce w domu dla osób bezdomnych,
 • wszcząć postępowanie w celu uzyskania miejsca w domu dla samotnych matek,
 • uzyskać skierowanie do środowiskowego domu samopomocy dla osób chorych psychicznie,
 • uzyskać pomoc w sytuacjach przemocy w rodzinie poprzez: udzielanie różnego rodzaju wsparcia, informacji prawnych, pomocy w kontaktach z policją, kierowanie do specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczną i problemami alkoholowymi,
 • uzyskać pomoc w sytuacji, gdy konieczne jest zorganizowanie opieki w rodzinie zastępczej i uzyskanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci.

Pomoc finansowa

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej jest określone w art. 8, ust.1 ustawy o pomocy społecznej:

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 78 i art. 91, przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekraca kwoty 477 zł.,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.,
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 4. przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7, pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej

Formy pomocy materialnej:

ZASIŁEK STAŁY PRZYSŁUGUJE:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

ZASIŁEK OKRESOWY PRZYSŁUGUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

ZASIŁKI CELOWE - mogą być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE ORAZ DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca te świadczenia osobom, które nie są uprawnione do ich pobierania z innych źródeł na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

BILETY KREDYTOWANE - w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie, która nie jest w stanie we własnym zakresie pokryć kosztów przejazdu do innej miejscowości może być przyznany bilet kredytowany. Pomoc w tej formie nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

SPRAWIANIE POGRZEBU - pomoc społeczne obejmuje sprawienie pogrzebu w sposób ustalony przez gminę , zgodnie z wyznaniem zmarłego. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub części z masy spadkowej, bądź ubezpieczenia społecznego.

Świadczenia z pomocy społecznej mają charakter fakultatywny tzn., iż osoby i rodziny ubiegające się o pomoc nie mogą domagać się, aby przyznano ją w określonym rodzaju, formie czy wysokości. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współpracy z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń.

Obowiązkiem świadczeniobiorców jest również informowanie pracownika socjalnego o wszelkich zmianach w ich sytuacji osobistej i majątkowej. Świadczenia nienależne pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodów rodziny.

Decyzje o przyznaniu bądź odmowie świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach – za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Potrzebne dokumenty:

 Wniosek o pomoc

 Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

 Oświadczenie - stan majątkowy

 Oświadczenie