Zespół Interdyscyplinarny.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

•diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

•opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

 

Dnia 27 grudnia 2010 r. Zarządzeniem  Wójta Gminy Liw został powołany Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Liw. 

Zespół został powołany w składzie:

  1. Monika Dejneka – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw;
  2. Kinga Safiańska – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw;
  3. Marek Mazurek – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Liw;
  4. Ireneusz Śledziewski - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie;
  5. Jolanta Ługowska – przedstawiciel oświaty – Gimnazjum Gminy Liw;
  6. Anna Łojek – przedstawiciel E-COR Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borzychach;
  7. Elżbieta Germel – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Węgrowie.
  8. Bożena Karska  - przedstawiciel  Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów będących Stronami niniejszego Porozumienia, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.