Zespół Interdyscyplinarny.

  • Drukuj

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

•diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
•podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
•inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
•rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
•inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
•realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

•opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
•monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
•dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

 

Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Liw składa sę z przedstawicieli:

1.     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie;

2.     Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Liw;

3.     Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie;

4.     Placówek oświatowych z terenu Gminy Liw

5.     E-COR Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borzychach;

6.     Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Węgrowie.

7.     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie

8.     Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów będących Stronami niniejszego Porozumienia, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Monika Dejneka nr tel. 25 792 28 05 w. 28